Кредит


Условия по кредит за оборотни средства

  • Кредитополучател – клиент на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД по договор за финансов лизинг;
  • Срок на кредита – в рамките на съответната стопанска година (от 1 октомври до 30 септември на следващата година);
  • Размер на финансирането – на база на индивидуален кредитен лимит за всеки наш клиент;
  • Фиксиран годишен процент – 10.5 %, считано от началото на стопанската 2023/2024 г. Автоматично намаляване на лихвения процент при по-благоприятна промяна на лихвените нива, предоставяни от „ЕЛАНА Агрокредит“ АД;
  • Фиксирана годишна комисиона за отпускане и обслужване на кредита – 1.5 % от размера на усвоената сума от кредита, но не по-малко от 100 лв.;
  • Без такса за предсрочно погасяване – можете да погасявате изцяло или част от усвоения кредит, без да заплащате каквито и да било такси;
  • Без такса ангажимент върху неизползваната част от разрешения лимит – не дължите никакви такси върху заделената за Вас, но неусвоена част от Вашия оборотен кредит;
  • Възстановяване на кредитен лимит – погасената част от кредитния лимит може да бъде ползвана отново в рамките на съответната стопанска година;
  • Обезпечение – закупената земеделска земя по договора за финансов лизинг служи за обезпечение. Тя става собственост на земеделския производител след изплащане на последната вноска по лизинга и погасяване на всички плащания по договора за кредит.

Примерна схема в лева за оборотен кредит за 10 000 лв.

Обща сума на кредита 10 000 лв.
Годишен лихвен % 10.5 %
Комисиона за обслужване 150 лв.
Размер на усвоен кредит 9 850 лв.
Брой дни (от 1 до 365) 365
Общ размер на дължима лихва 1 050 лв.

Кредитен калкулатор

За индивидуално изчисляване на условията по вашето оборотно финансиране използвайте нашия кредитен калкулатор.


Заб. За допълнителна информация се обърнете към съответния наш регионален представител, който Ви обслужва по договора за финансов лизинг, или на мобилен номер: 0889 570 792.