Увеличение на капитала 2018


На 16 ноември 2017 г. Съветът на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на до 18 902 402 нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас всяка при условията на публично предлагане.

Проспектът за публичното предлагане бе одобрен с Решение на Комисията за финансов надзор (КФН) № 1626–E от 22 декември 2017 г.

Номиналната стойност на предлаганите за записване акции е 1 лв. , а емисионната стойност е 1.10 лв. Минимумът за успех на предлагането се счита записването на 10 млн. акции. Минимум за записване на акции – 1 акция.

Издаване на права: Съгласно чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право, като 1 право дава възможност за записване на 1 нова акция с емисионна стойност от 1.10 лева. Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 1 акция или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права.

Документи

График за провеждане на публичното предлагане по увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

Стъпка Дата
1. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК на сайта на Емитента и ИП. 26.02.2018
2. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК във в. „Сега“. 26.02.2018
3. Начална дата за търговия с правата на борсата (Борсов код на правата: 0EAA) Начална дата за записване на акции. 07.03.2018
4. Краен срок за търговия с правата на борсата. 20.03.2018
5. Краен срок за прехвърляне на правата; Краен срок за записване на акции от настоящи акционери и от лица, придобили права от свободната търговия 22.03.2018
6. Дата на явен аукцион за неупражнените права 29.03.2018
7. Краeн срок за записване на акции на придобилите права от явния аукцион 17.04.2018
8. Краен срок за заплащане на записаните акции 17.04.2018
9. Уведомяване на КФН и БФБ за резултата от предлагането 18.04.2018
10. Регистрация на увеличението в Търговския регистър 24.04.2018
11. Регистрация в ЦД 24.04.2018
12. Регистрация в КФН 10.05.2018
13. Регистрация в БФБ – очаквана най-ранна дата 25.05.2018

Резултати от дейността на Дружеството:

Годишен финансов отчет 2017 г.

Подробна информация от инвестиционния посредник:

Увеличение на капитала на Елана Агрокредит АД

Инструкции към инвестиционни посредници