Увеличение на капитала 2024


На 24.11.2023 г. Съветът на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на до 18 314 962 нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, всяка при условията на публично предлагане.

Проспектът за публичното предлагане е одобрен с Решение № 1099 – Е от 21.12.2023 г. на Комисия за финансов надзор.

Номиналната стойност на предлаганите за записване акции е 1 лв., а емисионната стойност е 1.10 лв. Минимумът за успех на предлагането се счита записването на 10 000 000 броя акции.

Издаване на права: Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено 1 право, като 2 издадени права дават възможност за записване на 1 нова акция. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция по емисионна стойност от 1.10 лв. и най-много брой акции, равен на придобитите и/или притежаваните от него права.

Документи

Част 1 – Регистрационен документ

Част 2 – Документ за предлаганите ценни книжа

Част 3 – Резюме

Решение за одобрение на проспект