Акционерите на ЕЛАНА Агрокредит взеха решение да листват компанията на борсата

На Общото събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит на 22 март 2013 г. се взе решение компанията да увеличи капитала си чрез първично публично предлагане на акции при условие, че Комисията за финансов надзор одобри подготвения проспект.

Решението е да се издадат 15 млн. нови обикновени безналични акции, като всяка е с право на глас, дивидент и ликвидационен дял в съответствие с номиналната стойност. Така капиталът на компанията ще се увеличи до 15 700 000 лв.

Предстои ЕЛАНА Агрокредит да внесе проспект за одобрение в Комисията за финансов надзор.