График за провеждане на първично публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит

Първичното публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит започва на 11 септември 2013 г. До 10 октомври 2013 г. ще се записват акции от новоиздаваната емисия.

Пълна информация за първичното публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит

Общото събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит АД, проведено на 22.03.2013г., взе решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на първично публично предлагане чрез издаване на 15 млн. нови обикновени безналични акции, като всяка е с право на глас, дивидент и ликвидационен дял в съответствие с номиналната стойност. По този начин капиталът на компанията ще се увеличи до 15 700 000 лв.

На свое заседание на 4 юли 2013 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за първично публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит АД.

Мениджър на емисията – ЕЛАНА Трейдинг

Условия на предлагането
Настоящ капитал 700 000 лв.
Общ брой акции на публичното предлагане 15 млн. обикновени, безналични
Номинална стойност на една акция 1 лв.
Емисионна стойност на една акция 1 лв.
Удовлетворяване на поръчките Пропорционално, без преференции
Пазарна капитализация след увеличението на капитала 15 700 000 лв.
Период на записване на акциите 11 септември – 10 октомври 2013г.
График за изпълнение
Публикация на Уведомление за начало на първично публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит по чл.92а на ЗППЦК във в. Труд и в. 24 часа 2 септември 2013 г.
Обявление по партидата на дружеството в Търговския регистър 3 септември 2013 г.
Начало на публичното предлагане 11 септември 2013 г.
Край на публичното предлагане 10 октомври 2013 г.
Обявяване на списъка на разпределение 11 октомври 2013 г.
Заплащане на акциите 16 октомври 2013 г.
Уведомяване на КФН за резултата от предлагането 23 октомври 2013 г.
Регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър 23 октомври 2013 г.
Регистрация в Централен депозитар 24 октомври 2013 г.
Регистрация в КФН 8 ноември 2013 г.
Регистрация в БФБ и дата на първа котировка 29 ноември 2013 г.