Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит

На свое заседание на 4 юли 2013 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които да бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на ЕЛАНА Агрокредит АД.

Емисията е в размер на 15 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. КФН вписа емисията акции и дружеството като емитент регистъра.