Отговори на често задавани въпроси от инвеститори за ЕЛАНА Агрокредит

Предвид интереса от инвеститорите, публикуваме най-често задаваните въпроси и техните отговори във връзка със спецификата на ЕЛАНА Агрокредит като инвестиция и плановете на компанията.

Очаквате годишна дивидентна доходност от капитала от 12%. Може ли да бъде разпределян дивидент за акционерите или това е заявка на този етап?
Съгласно Устава на дружеството, минимум 90% от годишната печалба се разпределят като дивидент.

Защо казвате, че ЕЛАНА Агрокредит е ниско рискова инвестиция?
По време на целия период на договорите за финансов лизинг земята остава собственост на дружеството, а закупуването й става с минимум 20% самоучастие от страна лизингополучателя, което защитава парите на акционерите при евентуално (макар и малко вероятно) понижаване на цената на актива.

Що се отнася до оценката и продажбата на актива, тук е важно, че екипът на ЕЛАНА Агрокредит и мениджърското дружество Агромениджмънт има експертизата да прецени обезпечението в сделката на база на опита си и разполага с капацитет за бърза продажба.

Защо групата ЕЛАНА създаде ЕЛАНА Агрокредит?
Това е вторият инвестиционен продукт, разработен от групата ЕЛАНА в областта на земеделието. През 2005 г. ЕЛАНА предложи на инвеститорите първия фонд за инвестиции в земеделска земя – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ. Неговата далновидност се базираше на прогнозите на екипа за развитието на пазара на земеделска земя, които се покриха с реалността в следващите години. Този инвестиционен продукт бе очаквана печеливша инвестиция на базата на повишаването на цената на земеделската земя, която тръгна от ниска база преди влизането на България в Европейския съюз. Така първоначалните инвеститори във фонда при неговата ликвидация имаха възможност да се възползват от около 150% доходност въпреки тежката финансова криза.

Има ли вече някаква дейност ЕЛАНА Агрокредит или планира да я започне след набирането на капитал чрез IPO-то?
ЕЛАНА Агрокредит получи регистрация от БНБ като кредитна институция още през декември 2012. С наличния капитал от настоящите акционери на стойност 700 000 лв. компанията стартира дейност в пилотен регион и има финансирани 25 сделки. ЕЛАНА Агрокредит е в напреднал етап на преговори за финализирането на няколко по-големи сделки. Към момента има заявен интерес към финансиране на покупки на земи на стойност няколко пъти по-голяма от наличния капитал, поради което след успешно набиране на новия капитал екипът очаква той ще бъде инвестиран до края на юни 2014 г.

Защо очаквате цената на земеделската земя и рентите да имат ръст от 5-10% годишно?
Цената на земеделската земя е в пряка зависимост от темпа на развитието на земеделието у нас. В този аспект е очевидно, че земеделието през последните години отбелязва траен ръст, което се вижда и от намалелите необработваеми площи и от постоянно увеличаващите се добиви от декар. Това е в резултат на провежданата в последното десетилетие модернизация на земеделието и закупуването на много нова техника както по предприсъединителната програма САПАРД, така и по Програма за развитие на селските райони. Не трябва да забравяме и плащанията на единица площ, които у нас все още не са достигнали средно европейските и предстои да се увеличават през следващите няколко години.

Нашата земя не отстъпва по качество на останалата земеделска земя в Европа, но все още значителната разлика в цената се дължи на изключителната разпокъсаност на българската земя в сравнение с европейската. В това отношение имаме огромен резерв и на пазара става все по-видно, че концентрираната в едно землище земя струва с пъти по-скъпо от единичните парцели по 5-7 дка.

Динамиката на развитието на земеделието и все по-голямата концентрация на земя в един собственик на ниво землище, както и стартирането на мерки за подпомагане на изграждането на хидромелиоративни съоръжения по места, са факторите, които ще водят до постепенно повишаване на цената на земята и рентите с 5-10% годишно.
Малко вероятни са резки скокове, каквито наблюдавахме след 2005 г., когато базовата цена на дeкар беше изключително ниска (100-120 лева/дка). Тогава това беше предпоставка за ръст от над 300% през следващите няколко години. Сега този ръст в резултат на изключителното подценяване на земята като актив до влизането ни в ЕС е „изконсумиран“ и цената на земята вече ще се формира от обективни фактори, а именно от доходността, която би донесла чрез добивите си. Затова и в последно време от пазара се оттеглят т.нар. „спекуланти“, а все по-осезаемо е присъствието на самите земеделски производители, които на ниво съответното землище, в което работят, имат най-точна представа за истинската стойност на земята.

Как смятате, че ще постигнете очакваната дивидентна доходност?
Финансовият модел на ЕЛАНА Агрокредит е базиран на постепенно (към края на втората година) самофинансиране на дружеството от такса за управление на закупените и лизинговани земи, което ще доведе до разпределение на целия приход от лихви като дивидент за акционерите. Трябва да се направи уговорката, че в модела не са включени евентуалните високолихвени краткосрочни заеми, които дружеството ще отпуска на лизингополучателите след изплащане на част от лизинговите вноски и срещу обезпечение – лизингованата земя. Това ще бъдат мостови кредити за проектно финансиране на европроекти, за торове, препарат и горива в рамките на съответната стопанска година, за изграждане на хидромелиорации – включително и върху лизингованите земи, което ще повишава и стойността на самото обезпечение. Всички тези кредити са допълнителна възможност за повишаване на доходността на инвестицията.

Откъде ще осигурявате финансиране за дейността на ЕЛАНА Агрокредит?
Чрез увеличение на капитала и чрез дългови инструменти. През следващите години в зависимост от динамиката на инвестиране на набрания капитал, компанията планира и следващи увеличения на капитала.

Защо смятате, че услугата на ЕЛАНА Агрокредит има преимущества пред други предлагани продукти за финансиране на земеделците?
Важно преимущество на услугата е, че ЕЛАНА Агрокредит предоставя фиксиран лихвен процент и погасителните планове веднъж подписани, не подлежат на промяна. Това дава възможност на земеделците да планират спокойно разходите си. ЕЛАНА Агрокредит се различава също по бързината на отговора към клиентите. Опитът и специализацията в пазара на земеделска земя дава възможност на екипа за бърза оценка в рамките на 24 часа, а при по-големи сделки – до 3 дни.

Друго предимство на финансовия лизинг от ЕЛАНА Агрокредит е, че плащането на фиксираната годишна вноска от погасителния план, включваща както главницата, така и дължимите лихви, се плаща веднъж годишно на 15 септември, след като стопаните са получили приходите от реколтата си и имат възможност да правят разплащания.

Голямо облекчение за земеделците е, че ЕЛАНА Агрокредит не иска обезпечение от тях. За срока на финансовия лизинг земята е единственото обезпечение и тя остава собственост на компанията. Точно тук опитът дава възможност за далновидна преценка за стойността на актива и неговата последваща продажба при необходимост. При тази услуга ЕЛАНА Агрокредит поделя риска със земеделеца и не прехвърля тежести към него, защото може да разчита на експертиза от дългогодишния си опит на пазара при управлението на бившия „ЕЛАНА фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Това определя капацитета на компанията за бърза продажба на земята при случай на ранно прекратяване на лизинга. Затова и условията на ЕЛАНА Агрокредит са много по-адекватно съобразени с нуждите и реалността на бизнеса на земеделските производители.