Уведомление за начало на първично публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит по чл.92а на ЗППЦК

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД („Емитент“), гр. София, ЕИК 175308436, на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява относно началото на първично публично предлагане („предлагането“) на до 15 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 22.03.2013 г. да увеличи капитала на дружеството чрез издаване на емисия обикновени безналични поименни акции, които да бъдат предложени за записване при условията на първично публично предлагане/.

Съгласно същото решение на Общото събрание на акционерите на Емитента емисионната стойност, на която акциите от настоящото предлагане ще бъдат записвани от потенциалните инвеститори, е фиксирана и е равна на номиналната стойност на всяка една акция, а именно 1 лев.

Предлагането ще се извърши при условията, съдържащи се в проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 506-Е от 04.07.2013 г. („Проспекта“).

Начална дата на предлагането е най-късната дата от следните събития: датата на оповестяване на съобщението в търговския регистър и публикуването му в двата избрани централни ежедневника (в-к „Труд“ и в-к „24 часа“), на интернет страницата на Емитента и на инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (начало на подписката), е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Продължителността на подписката ще бъде 30 календарни дни, като конкретните дати на начало и край на подписката ще зависят от датата на оповестяването/публикуването и ще бъдат анонсирани на горната интернет страница. В случай че последният ден от 30 дневния срок се падне неработен ден, то за последен ден на подписката ще се счита първият работен ден след изтичането на срока.