Проспектът за увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит е внесен в КФН

В края на юни 2014 г. ЕЛАНА Агрокредит внесе за одобрение в Комисията за финансов надзор проспект за провеждане на публично предлагане за увеличение на капитала на компанията чрез издаване на 15 346 305 бр. нови акции.

На 20 юни 2014 г. Съветът на директорите на компанията взе решение за увеличение на капитала на компанията от 5 115 435 лв. на 20 461 740 лв. чрез издаване на нови акции. Емисионната стойност на новите акции ще е 1.05 лв.

Публичното предлагане ще бъде успешно при записани минимум 5 млн. акции.