БФБ допуска до търговия новата емисия акции на ЕЛАНА Агрокредит АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 24/18.06.2015 г. бе взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 467-Е/12.06.2015 г., относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от „Елана Агрокредит” АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 31, ал. 8, във връзка с чл. 18 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:

  • Емитент: „Елана Агрокредит” АД;
  • ISIN код на емисията: BG1100040101;
  • Размер на емисията преди увеличението: 5 115 435 бр.;
  • Размер на увеличението: 13 786 967 бр.;
  • Размер на емисията след увеличението: 18 902 402 бр.;
  • Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
  • Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
  • Дата на въвеждане за търговия: 22.06.2015 г.

линк към БФБ: тук

В завършилото на 18 май 2015 г. успешно публично предлагане на нови акции от увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит бяха привлечени 14 062 706.34 лв. Междувременно от 18 май стартира изплащането на дивидентите за 2014 г. Брутният паричен дивидент е в размер 0.0623 лв. на акция. Срокът за изплащането е до 18 август 2015 г.

Резултати от предлагането
Всички документи за увеличението на капитала