КФН вписа увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

На свое заседание на 12 юни 2015 г. Комисията за финансов надзор вписа увеличението на капитала на Елана Агрокредит с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Предстои регистрация на увеличението в Българска фондова борса до 25 юни 2015 г.

В завършилото на 18 май 2015 г. успешно публично предлагане на нови акции от увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит бяха привлечени 14 062 706.34 лв. Междувременно от 18 май стартира изплащането на дивидентите за 2014 г. Брутният паричен дивидент е в размер 0.0623 лв. на акция. Срокът за изплащането е до 18 август 2015 г.