Общото събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласува дивидент и промяна в устава

На проведеното вчера, 23 февруари 2015 г., от 10 ч., редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит бяха представени 88.09% от акциите с право на глас и се приеха с единодушие всички предложения на Съвета на директорите по предварително обявения дневен ред.

Основен акцент в решенията е приетото предложение на ръководството за разпределението на 90% от печалбата за 2014 г. и неразпределената печалба от минали години за дивиденти, вследствие на което гласуваният брутен дивидент на акция е в размер на 0.0623 лева.

Другият акцент е приетото изменение в Устава на дружеството по отношение на предмета му на дейност – за да бъде той в съответствие с новите изисквания на Закона за кредитните институции. Новият предмет на дейност на компанията е: отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, и финансов лизинг.

Гергана Костадинова, изпълнителен директор на ЕЛАНА Агрокредит, поясни: „Постарахме се годишният финансов отчет на дружеството да бъде готов и заверен от одитора ни максимално бързо, за да организираме и Общо събрание на акционерите в най-ранния възможен момент през годината. Целта ни бе разпределеният дивидент да донесе реална доходност на акционерите ни до момента, а също така да бъде показател, въз основа на който би могла да се направи по-точна оценка на компанията от всички настоящи и бъдещи акционери, които ще участват в предстоящото увеличение на капитала.“

Всички решения на Общото събрание на акционерите от 23 февруари 2015 г. можете да видите на страницата с документите за него.