От 18 май започва изплащането на дивидентите за 2014 г. от ЕЛАНА Агрокредит

От 18 май до 18 август 2015 г. ще се изплащат дивидентите за 2014 г. на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит. По решение на общото събрание на дружеството брутният паричен дивидент за миналата година е 0.0623 лв. на акция.

Всички акционери, които имат сметки в инвестиционни посредници, ще получат стойността на дължимия им дивидент директно в клиентските си сметки, като на акционерите физически лица ще бъде автоматично приспаднат данък от 5%.
Акционерите, които нямат сметки в инвестиционни посредници, могат да получат средствата от дивидентите в офиса на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД на адрес ул. Фредерик Жолио Кюри №18 А, София 1113.

Акционерите, които не потърсят дивидентите си до 18 август 2015 г., ще могат да ги получат директно от ЕЛАНА Агрокредит в рамките на законовия 5-годишен давностен срок. При положение, че след този срок има непотърсена сума, то тя се прехвърля във фонд „Резервен“ на дружеството.

Уведомление