Стартира публичното предлагане на акции на ЕЛАНА Агрокредит АД

Началната дата за записване на акции от увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит е 23 март 2015 г.

Дружеството ще издаде нови 15 346 305 акции с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.02 лв всяка. Публичното предлагане ще се проведе до 4 май 2015 г., като ще се счита за успешно при записани и платени минимум 5 млн. акции.

До 7 април 2015 г. е срокът за записване на акции от настоящи акционери и такива, придобили права от свободната търговия на борсата. На 16 април 2015 г. ще се проведе аукцион за неупражнените права.
Крайният срок за заплащане на записаните акции е 4 май 2015 г.

График за провеждане на публичното предлагане по увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

Стъпка Дата
1. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК на сайта на Емитента и ИП 13.03.2015 г.
2. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК в Търговския регистър 13.03.2015 г.
3. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК във в. „Труд“ и в. „24 часа“ 14.03.2015 г.
4. Начална дата за търговия с правата на борсата
Начална дата за записване на акции
23.03.2015 г.
5. Краен срок за търговия с правата на борсата 02.04.2015 г.
6. Краен срок за прехвърляне на правата
Краен срок за записване на акции от настоящи акционери и от лица, придобили права от свободната търговия
07.04.2015 г.
7. Дата на явен аукцион за неупражнените права 16.04.2015 г.
8. Краeн срок за записване на акции на придобилите права от явния аукцион 04.05.2015 г.
9. Краен срок за заплащане на записаните акции 04.05.2015 г.
10. Уведомяване на КФН и БФБ за резултата от предлагането
11. Регистрация на увеличението в Търговския регистър
12. Регистрация в ЦД
13. Регистрация в КФН
14. Регистрация в БФБ

Издаване на права: Съгласно чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право, като 1 право дава възможност за записване на 3 нови акции с емисионна стойност от 1.02 лева. Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 3 акции или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 3.

Подробна информация от инвестиционния посредник