ЕЛАНА Агрокредит издава облигации за 5.3 млн. евро

На 17 юли 2017 г. Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит обяви издаването на първа по ред емисия корпоративни облигации при следните условия:

  • Издател – „Елана Агрокредит”АД;
  • Размер на сключения облигационен заем – 5 260 000 евро;
  • Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация – 5 260 броя с номинална стойност 1 000 евро всяка;
  • Вид на облигациите – обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при „Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
  • Дата, от която тече срокът до падежа на главницата – 15.07.2017г.;
  • Срочност – 63 месеца;
  • Дати на падежа на главницата – 15.10.2018 г.; 15.10.2019 г.; 15.10.2020 г.; 15.10.2021 г. и 15.10.2022 г.;
  • Периодичност на лихвените плащания – на шест месеца, с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 3 (три) месеца от датата на сключване на емисията; дати на падежите на лихвените плащания – 15.10.2017г.; 15.04.2018г.; 15.10.2018г.; 15.04.2019г.; 15.10.2019г; 15.04.2020г.; 15.10.2020г.; 15.04.2021г.; 15.10.2021г.; 15.04.2022г.; 15.10.2022г.;
  • В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват първия следващ работен ден.
  • Институция, която ще обслужва плащанията по облигационния заем – „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР”АД;

Общо събрание на облигационерите на ЕЛАНА Агрокредит

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ съветът директорите на ЕЛАНА Агрокредит свиква първо общо събрание на облигационерите от първата емисия корпоративни облигации на дружеството на 04.08.2017 г. в 14.00 часа на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, при следния дневен ред: избор на банка-довереник, представител на облигационерите; и точка разни.

Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на ЕЛАНА Агрокредит, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители.

Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (удостоверение за финансови инструменти, издадено от „Централен депозитар” АД), документ за самоличност, писмено пълномощно, ако са упълномощени, и удостоверение за актуално състояние за облигационерите – юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе на 18.08.2017 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Уведомление