Корпоративен календар 2018

изтегли в PDF

КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД
ЗА 2018 Г.

(актуален към 01.01.2018 г.)
Описание Срок/Дата Основание
Провеждане заседание на Съвета на директорите До 31.01.2018 г. ЗППЦК, ТЗ
Представяне на финансов отчет за IV-то тримесечие на 2017 г. До 31.01.2018 г. Чл. 31(1)т.2
Наредба 2/2003
Провеждане на заседание на Съвета на директорите До 10.02.2018 г. ЗППЦК,ТЗ
Представяне на заверен ГФО за 2017 г. До 10.02.2018 г. ЗППЦК, ТЗ
Представяне на Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите До 10.02.2018 г. ЗППЦК, ТЗ
Ден на инвеститора 13.02.2018 г. Програма
Редовно годишно Общо събрание на акционерите До 20.03.2018 г. ТЗ, ЗППЦК
Обявяване на печалбата на Дружеството за 2017 г. и размера на гласувания дивидент До 20.03.2018 г. ЗППЦК,
Наредба 2/2003
Представяне на Протокол от Общото събрание на акционерите До 20.03.2018 г ТЗ, ЗППЦК
Стартиране на увеличение на капитала на Дружеството До 31.03.2018 ЗППЦК, ТЗ
Последна дата с право на дивидент До 03.04.2018 г. ТЗ, ЗППЦК
Провеждане на заседание на Съвета на директорите До 30.04.2018 г. Чл. 244 (3) ТЗ
Представяне на отчет за финансов отчет за I-во тримесечие на 2018 г. До 30.04.2018 г. Чл. 244 (3) ТЗ
Ден на инвеститора 17.05.2018 г. Програма
Приключване на процедура за увеличение на капитала на Дружеството До 31.05.2018 ЗППЦК, ТЗ
Стартиране изплащане на гласувания дивидент До 03.06.2018 г. ТЗ, ЗППЦК
Провеждане на заседание на Съвета на директорите До 31.07.2018 г. Чл. 244 (3) ТЗ
Представяне на отчет за II-ро тримесечие на 2018 г. До 31.07.2018 г. Чл. 31(1)т.2
Наредба 2/2003
Ден на Инвеститора 08.08.2018 г. Програма
Провеждане на заседание на Съвета на директорите До 30.10.2018 г. Чл. 244 (3) ТЗ
Представяне на финансов отчет за III-то тримесечие на 2018 г. До 30.10.2018 г. Чл. 31(1)т.2
Наредба 2/20003
Ден на инвеститора 14.11.2018 г. Програма
Провеждане на заседание на СД за приемане на бюджет за 2019 г. До 31.12.2018 г. Чл. 244 (3) ТЗ