Уведомление за приключване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит“ АД и резултати от него

Уведомление за приключване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит“ АД и резултати от него