Редовно Общо събрание на акционерите – 02.04.2024 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите Одиторски доклад Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от избрания одитор Доклад на Одитния комитет Комплект Годишен финансов отчет за 2023 г. (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление, Доклад за прилагане на… Прочети ощеГодишен финансов отчет за 2023 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2023 г. (ESEF) Комплект годишен финансов отчет за 2023 г. (pdf) Одиторски доклад за 2023 г. (pdf) Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК (pdf) Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г.