dividend ELANA Agrocredit

ЕЛАНА Агрокредит гласува 7,79 стотинки брутен дивидент

На проведеното на 30 юни 2017 г. редовно Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит беше решено след отделяне във фонд Резервен на 10% от печалбата за 2016 г., остатъкът от 1 472 751.69 лв. да бъде разпределен като дивидент.

ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса BGTR30

От 10 март 2017 г. Съветът на директорите на БФБ-София преизчисли индексите на Българска фондова борса-София и вследствие на това ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса на тридесетте най-ликвидни публични компании BGTR30. Промяната влиза в сила от 20 март 2017 г.