Годишен финансов отчет за 2023 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2023 г. (ESEF) Комплект годишен финансов отчет за 2023 г. (pdf) Одиторски доклад за 2023 г. (pdf) Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК (pdf) Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF) Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г. Комплект годишен финансов отчет за 2022 г. (pdf) Одиторски доклад за 2022 г. (pdf) Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК (pdf)


Годишен финансов отчет за 2020

Годишен финансов отчет Бележки към Годишния финансов отчет Годишен доклад за дейността Одиторски доклад Декларация за корпоративно управление Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК Декларации от отговорните лица Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията Приложение № 11 Форми на КФН

Годишен финансов отчет 2019

ГФО Бележки към ГФО Одиторски доклад Годишен доклад за дейността Декларации от отговорните лица Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК Декларация чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК Приложение № 11 Политика по възнаграждения  

Годишен финансов отчет 2018

Годишен доклад за дейността   Одиторски доклад   ГФО Бележки към ГФО   Декларации от отговорните лица Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК Приложение №11 Политика по възнагражденията

Годишен финансов отчет 2017

Годишен доклад за дейността Одиторски доклад  ГФО Бележки към ГФО Декларации от отговорните лица Декларация по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК Приложение №11 Обяснителна записка

Годишен финансов отчет 2017

Годишен финансов отчет Бележки към ГФО Доклад одитор Годишен доклад за дейността Приложение 11 Декларация съставител Декларация прокурист Декларация чл.100н, ал.4, т.3 ЗППЦК Декларация чл. 100н, ал.7 ЗППЦК

Годишен финансов отчет 2016

Годишен финансов отчет Бележки към ГФО Доклад одитор Годишен доклад за дейността Приложение 11 Декларация съставител Декларация прокурист Декларация чл.100н, ал.4, т.3 ЗППЦК Декларация чл.100н, ал.7 ЗППЦК