За нас


За „ЕЛАНА Агрокредит“ АД

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД предлага кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг. Това е първото дружество, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя. В перспектива компанията ще предлага възможности за финансиране и на други проекти – за напояване, за покупка на машини и други.

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД е вписана под № BGR00299 като финансова институция в регистъра на БНБ по чл. 3a, ал. 1 от Закона за кредитните институции.

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни с идентификационен номер № 387816.

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД е публично дружество, което се търгува на „Българска фондова борса“ АД с борсов код OEA.

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД получи награда от „Българска фондова борса“ АД за успешно IPO като „Емитент с най-значим принос към развитието на капиталовия пазар през 2013 г.“

Запознай се с нашия управленски екип

Гергана Костадинова
Изпълнителен директор на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД

Гергана Костадинова е изпълнителен директор на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД от януари 2014 г.
Г-жа Костадинова е с дългогодишен финансов опит в сферата на инвестициите. Понастоящем тя е главен финансов директор на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД.
Гергана Костадинова е изготвила счетоводната политика на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД от създаването на компанията и е участвала в разработването на финансовия модел на инвестиционния продукт. Тя бе избрана на позицията изпълнителен директор от Общото събрание на акционерите през януари 2014 г., като наследи Камен Колчев, който разработи компанията в първата година на нейното създаване.
Присъединява се към екипа на ЕЛАНА през 2007 г. като счетоводител, като впоследствие поема ръководството на счетоводството на холдинговата структура. Преди да стане част от екипа на ЕЛАНА е работила като счетоводител на частни компании. Завършила е „Финанси“ в УНСС – София.

Георги Георгиев
Управител на „Агромениджмънт“ ООД

Георги Георгиев има дългогодишен опит, свързан с пазара на земеделски земи. От 2006 г. до 2009 г. той е Директор за връзки с инвеститорите на „ЕЛАНА фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, главен юрисконсулт и прокурист на „ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт“ АД и активно участва в създаването на мрежа от регионални представители в цялата страна. Г-н Георгиев е първият председател на Управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), обединяваща собственици на над 2.5 млн. декара земеделски земи. Преди да се присъедини към екипа на ЕЛАНА, г-н Георгиев е работил като главен юрисконсулт в „Геотехмин Консулт & Инженеринг“ ООД и в Областна дирекция „Земеделие и гори“– гр. Сливен. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Структура на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД

„ЕЛАНА фонд за земеделска земя“ АДСИЦ – пример за иновативен инвестиционен продукт в България

  • През 2005 г. групата ЕЛАНА създаде един от най-успешните си инвестиционни продукти – първия фонд за инвестиции в земеделски земи в България: „ЕЛАНА фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
  • От 2005 г. до 2009 г. групата ЕЛАНА осъществяваше цялата инвестиционна дейност на „ЕЛАНА фонд за земеделска земя“ АДСИЦ по закупуване и управление на придобитите земеделски земи чрез своето дъщерно дружество „ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт“ АД.

Принос на екипа на ЕЛАНА за „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ в периода 2005 г. – 2009 г.

  • Изгради мрежа от над 70 регионални представители за сделки със земеделски земи на територията на цялата страна.
  • Изгради и поддържа отношения с над 2500 земеделски производители.
  • Закупи 300 000 дка земеделска земя при средна цена 219 лв/дка – „ЕЛАНА фонд за земеделска земя“ АДСИЦ поддържаше позицията на най-големия собственик на земеделска земя след Държавата.
  • Реализира 40 000 сделки по покупка на земеделска земя – преди 2005 г. общият обем на сделките на пазара беше около 30 000 на година.
  • Успя да отдаде 230 000 дка земеделска земя под аренда на земеделски производители.
  • Акционерите от въвеждането на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ получиха над 150 % доходност на инвестицията си при ликвидацията на фонда.
  • Фондът беше съучредител и първи председателстващ на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), която активно работи с правителствени институции и представителни за другите пазарни участници организации по създаване на предпоставки за развитие на модерно земеделие на територията на страната.

Награди

„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ бе награден от Асоциация на инвеститорите за АДСИЦ с най-добро корпоративно управление за 2007 г.
„ЕЛАНА Холдинг“ АД получи награда „Финансов продукт на 2005 г.“ за „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ като инвестиционен продукт на Международното изложение „Банки, Инвестиции, Пари“.

„ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт“ АД постави началото на годишни форуми за пазара на земеделска земя

В партньорство с в. Дневник от 2006 г. до 2008 г. „ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт“ АД организира годишни конференции „Инвестиции в земеделски земи“, които обединяваха представители на правителствените институции, браншови организации в сектора, инвеститори и земеделци в дискусии за състоянието и тенденциите на пазара на земеделска земя в България.