Пазар на земя


Данни за земеделска земя в България

  • 110 млн декара – цялата земя на България;
  • Около 35 млн декара – обработваемата земя в България;
  • Близо 3,5 милиона регистрирани собственици на земеделски земи.
Земеделска земя Данни към 2018 г. (НСИ)
Площи със стопанско предназначение Общо 52 261 940 дка или 47.1 % от територията на страната
Използвана земеделска площ (формира се от обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно затревените площи, семейните градини и оранжерийните площи) Общо 50 302 760 дка или 45.3 % от територията на страната
Обработваеми площи (площите, които се включват в сеитбообръщение, временните ливади с житни и бобови треви) Близо 34 633 700 дка или общо 68.9 % от използваните земеделски площи

Средни цени на сделките със земеделска земя по статистически райони през периода 2010 г. – 2022 г. (лева/дка)

По данни към 2022 г. от Националния статистически институт

Година Общо за страната Северозападен Северен централен Североизточен Югоизточен Югозападен Южен централен
2010 279 249 295 365 230 302 230
2011 398 420 447 555 271 237 292
2012 547 493 623 860 346 463 364
2013 594 598 708 827 480 301 357
2014 684 682 807 957 509 403 474
2015 732 708 820 1 040 636 415 442
2016 761 735 895 1 157 707 221 412
2017 872 910 779 1 401 796 406 538
2018 941 869 1 087 1 345 802 189 660
2019 948 923 1 110 1 397 852 518 679
2020 952 939 1 116 1 429 863 287 628
2021 1 106 1 224 1 241 1 507 921 569 684
2022 1 305 1 441 1 534 1 989 1 059 744 684
Ръст в % (2010 – 2022) 367.74 % 478.74 % 420 % 444.93 % 360.43 % 146.36 % 197.39 %

Финансирани имоти

От стартирането на дейността на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД до края на 2023 г. са финансирани покупките на общо 20 240 имота в 23 области на територията на страната. Резултатите са показани в приложената таблица:

Година Брой Обща площ (дка) Обща стойност (лв.) Средна цена (лв.)/дка
2013 344 2 296.11 1 520 516.81 662.21
2014 2 155 15 500.23 11 277 786.03 727.59
2015 2 910 20 616.40 14 534 843.58 705.01
2016 3 157 22 009.56 19 893 936.09 903.88
2017 2 112 14 046.48 12 987 944.66 924.64
2018 1 715 14 470.29 13 841 725.96 956.56
2019 1 602 11 570.03 12 410 205.63 1 072.62
2020 1 100 10 532.42 10 463 414.37 993.45
2021 721 5 196.98 6 618 616.19 1 273.55
2022 597 5 918.76 11 779 440.90 1 990.19
2023 3827 25 581.44 52 453 259.76 2 050.44

Категоризиране на земеделската земя в България

Земеделската земя в България е разпределена в 10 категории, според качеството и продуктивността на почвите и съответните агрометеорологични характеристики:

Легенда:

  1. Земеделски земи – с бонитет над 80 бала – I и II категория
  2. Земеделски земи – с бонитет от 60 до 80 бала – III и IV кагегория
  3. Земеделски земи – с бонитет от 40 до 60 бала – V и VI категория
  4. Земеделски земи – с бонитет от 20 до 40 бала – VII и VIII категория
  5. Земеделски земи – с бонитет от 0 до 20 бала – IX и X категория
  6. Горски фонд

Най-плодородната земя е категория І, а най-неплодородната е категория X.
Бонитет това е критерият, който е показател за производителността на насажденията.

Карта на агроекологичните райони в България

I – ЧерноземI1 Златенрогсконовоселски
I2 Ломскосвищовски
I3 Новопазарски
I4 Кардамскодуранкулашки
I5 Видинскобелослатински
I6 Плевенскопавликенски
I7 Русенскосилистренски
I8 Тервелски
I9 Добрички
I10 Балчишки
I11 ПровадийскиII – Сиво кафяви горски почвиII1 Кулскобелоградчишки
II2 Монтансколуковитски
II3 Ловешки
II4 Поповксоразградски
II5 Исперихски
II6 Мездренскосевлиевски
II7 Великотърновски, Преславски
II8 АвренскиІII – Горски почвиIII1 Берковски
III2 Ботевградскогабровски
III3 Еленскосмядовски
IV – Смолници и канелени горски почвиIV1 Софийскопернишки
IV2 Кюстендилски
IV3 Карловскоказанлъшкиi
IV4 Сунгурларски
IV5 Средногорски и родопски подножия
IV6 Новозагорски
IV7 Сливенскостралджански
IV8 Пазарджишкопловдивски
IV9 Чирпанскоямболски
IV10 Хасковски
IV11 Карнобатскобургаски
IV12 ГрудовскосозополскиV – Канелени горски почвиV1 Петричкосандански
V2 Гоцеделчевски
V3 Разложки
V4 Кърджалийски
V5 Тополовградскофакийски
V6 Малкотърновски
VI – Кафяви горски почвиVI1 Петрохански
VI2 Средностаропланински
VI3 Трънскоосоговски
VI4 Огражденски
VI5 Самоковскосредногорски
VI6 Рилопирински
VI7 РодопскиVII – Алувиални почвиVII1 Високопланински
VII2 Високорилопирински
VII3 Високоосоговски

Карта на почвите в България

(база: почвена карта М 1:400 000, 1968 г.)