Финансов отчет за първо тримесечие 2024 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФН

Годишен финансов отчет за 2023 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2023 г. (ESEF) Комплект годишен финансов отчет за 2023 г. (pdf) Одиторски доклад за 2023 г. (pdf) Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК (pdf) Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г.


Финансов отчет за четвърто тримесечие 2023 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФН


Финансов отчет за трето тримесечие 2023 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФНФинансов отчет за първо тримесечие за 2023 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФН