Финансов отчет за четвърто тримесечие 2023 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФН


Финансов отчет за трето тримесечие 2023 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФНФинансов отчет за първо тримесечие за 2023 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФН


Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF) Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г. Комплект годишен финансов отчет за 2022 г. (pdf) Одиторски доклад за 2022 г. (pdf) Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК (pdf)