Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN BG2100005227

Част I – Регистрационен документ Част II – Документ за предлаганите ценни книжа Част III – Резюме Решение на КФН Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“ Анекс № 1 към Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“