Извънредно Общо събрание на акционерите (актуализирано) – 30.09.2020 г.

Актуализирана покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за актуализиране на текста на поканата Образец на пълномощно (актуализиран) pdf Образец на пълномощно (актуализиран) docx Правила за гласуване Политика за възнаграждания, добавена по реда на чл. 223а от ТЗ

Извънредно Общо събрание на акционерите – 30.09.2020 г.

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Образец на пълномощно pdf Образец на пълномощно docx Правила за гласуване


Редовно годишно Общо събрание на акционерите – 28.05.2020 г.

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Образец на пълномощно pdf Образец на пълномощно word Правила за гласуване Доклад на Одитен комитет Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията… Прочети ощеРедовно годишно общо събрание на акционерите – 28.05.2019 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите  Протокол на СД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Правила за гласуване   Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК   Декларация чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК Доклад на Одитния комитет Доклад Политика по възнаграждения Доклад за дейността Одиторски доклад Финансов отчет Бележки Отчет на директора… Прочети ощеРедовно годишно общо събрание на акционерите – 15.03.2018 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване с пълномощно Пълномощно-образец ГФО – ЧАСТ І ГФО – ЧАСТ ІІ ГФО – ЧАСТ ІІІ ГФО – ЧАСТ ІV Декларация на независимия одитор Отчет ДВИ Доклад на Одитния комитет Доклад политика за възнагражденията Декларация Г.Костадинова Декларация П.Божков Декларация Вл. Велев      Пълномощно-образец-word

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2017 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване с пълномощно Пълномощно – образец Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет Отчет на ДВИ Доклад на Одитния комитет Доклад политика за възнагражденията Статут на Одитния комитет Протокол от ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2016 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване Пълномощно – образец Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет Отчет на ДВИ Доклад на Одитния комитет Мотивиран доклад Протокол ОСА