Редовно годишно общо събрание на акционерите – 28.05.2019 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите  Протокол на СД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Правила за гласуване   Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК   Декларация чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК Доклад на Одитния комитет Доклад Политика по възнаграждения Доклад за дейността Одиторски доклад Финансов отчет Бележки Отчет на директора… Прочети ощеРедовно годишно общо събрание на акционерите – 15.03.2018 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване с пълномощно Пълномощно-образец ГФО – ЧАСТ І ГФО – ЧАСТ ІІ ГФО – ЧАСТ ІІІ ГФО – ЧАСТ ІV Декларация на независимия одитор Отчет ДВИ Доклад на Одитния комитет Доклад политика за възнагражденията Декларация Г.Костадинова Декларация П.Божков Декларация Вл. Велев      Пълномощно-образец-word

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2017 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване с пълномощно Пълномощно – образец Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет Отчет на ДВИ Доклад на Одитния комитет Доклад политика за възнагражденията Статут на Одитния комитет Протокол от ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2016 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване Пълномощно – образец Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет Отчет на ДВИ Доклад на Одитния комитет Мотивиран доклад Протокол ОСА
Извънредно общо събрание на акционерите – 14.01.2014 г.

Покана Протокол от заседание на СД Правила за гласуване Образец на пълномощно Доклад по чл. 114а ЗППЦК Допълнително споразумение от 30.04.2013 г. Анекс към Договор с Агромениджмънт ООД Протокол от ОСА