Редовно Общо събрание на акционерите – 30.05.2023 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите

Протокол на Съвета на директорите (20.04.2023)

Протокол на Съвета на директорите (26.04.2023)

Одиторски доклад

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от избрания одитор

Доклад на Одитния комитет

Комплект Годишен финансов отчет за 2022 г. (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление и Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения)

Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114 от ЗППЦК

Оценка от лицензиран оценител

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

Пълномощно pdf (образец)

Пълномощно word (образец)

Правила за гласуване

Проект на изменения в Устава (в режим track changes)

Предложения за промени в Устава

Преизбиране – Гергана Костадинова

Преизбиране – Петър Божков

Преизбиране – Владимир Велев