Политика за поверителност


Настоящият документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR, Регламент 2016/679) и има за цел да представи на клиентите на „Елана Агрокредит“ АД информация за обработването на лични данни.

1. Информация за Администратора на лични данни

„Елана Агрокредит“ АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 и бизнес адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 13. Дружеството е създадено съгласно българското законодателство и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10.09.2010 г. с единен идентификационен код (ЕИК) 175308436, както и като финансова институция (лизингово дружество) в регистъра на Българска народна банка под номер: BGR00299.

Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.

„Елана Агрокредит“ АД се представлява заедно и поотделно от Георги Стоянов Георгиев – прокурист и от Гергана Венчова Костадинова – изпълнителен директор.

Във връзка с упражняване на предмета на дейност „Елана Агрокредит“ АД обработва лични данни на лицата, с които установява правоотношения – лизингополучатели и кредитополучатели.

2. Информация за контакти относно опазването на личните данни

„Елана Агрокредит“ АД
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 13, София 1756
e-mail: agrocredit@elana.net
Лице за контакти: Петър Иванов

3. Как и защо обработваме Ваши лични данни

Ние обработваме Ваши лични данни с цел установяване и изпълнение на договорни отношения с клиенти и защита на законите ни права и интереси.

Общи принципи, които „Елана Агрокредит“ АД съблюдава при обработването на лични данни: законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението; отчетност; цялостност и поверителност; съгласие на потребителите за обработка на данните.

Обработване на лични данни въз основа на законови изисквания
Ние обработваме Ваши лични данни, за да изпълним свои задължения както съгласно национално, така и европейското законодателство с пряко приложение. Приложими към нашата дейност са следните български нормативни актове (изброяването не е изчерпателно): Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закон за мерките срещу финансиране на тероризъм (ЗМФТ), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закон за БНБ (ЗБНБ), Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговски закон (ТЗ), Закон за арендата в земеделието (ЗАЗ), Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Обработване на лични данни за сключване и изпълнение на договор или при преддоговорни отношения
Ние обработваме Ваши лични данни, за да установим договорни правоотношения с Вас, както и да изпълним произтичащите от тях задължения по подпомагане на Вашето земеделско производство чрез кредитиране за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг.

Ние обработваме Ваши лични данни с оглед спазване на нормативни изисквания, изпълнение на договори, законен интерес. В определени, конкретни случаи лични данни се събират и обработват въз основа на свободно и изрично съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.
Ако не ни предоставите Вашите лични данни, това може да ни попречи да сключим с Вас Договор за финансов лизинг на земеделски земи или Договор за кредит за оборотни средства.

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

4. Какви лични данни събираме

За изпълнение на посочените по-горе цели ние обработваме лични данни свързани с идентичността на физическото лице – имена, ЕГН, адрес, телефони, месторождение, паспортни данни, гражданство, банкови сметки.

5. Кога и защо споделяме лични данни

Ние няма да разкрием Вашите лични данни, но можем да ги предоставим на:

 • трети лица във връзка с изпълнение на договорните ни задължения;
 • доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от администратора дейност;
 • партньори и доставчици на финансови услуги;
 • всяко лице упълномощено от клиента или което може да бъде упълномощено съгласно условията на договорните ни условия.

Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

В качеството си на администратор на лични данни „Елана Агрокредит“ АД няма намерение да предава лични данни на трета държава или на международна организация, освен с изричното съгласие на клиента.

6. За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Срокът, в който съхраняваме Вашите лични данни зависи от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към нашата дейност. По правило ние прекратяваме използването на вашите лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

7. Вашите права

Съгласно Общия регламент Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

Право на информация:
Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:
В случай че обработваните данни за непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:
По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

 • оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Следва да имате предвид, че заличаването на лични данни или ограничаването на обработването е възможно само след изтичане на нормативните срокове за съхранението им.

Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично.

Това право засяга само лични данни, обработвани със съгласието Ви или за изпълнение на договор и обработването се извършва с автоматизирани средства. При упражняване на това право може да не получите цялата информация, която имате при упражняване на правото на информация. Правото на преносимост е ограничено до степента, в която е технически изпълнимо, т.е. възможно е да не можем да получим лични данни, които сме получили и не отговаряме за точността им.

Право на жалба:
В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса на посочените координати:

„Елана Агрокредит“ АД
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 13, София 1756
e-mail: agrocredit@elana.net
Лице за контакти: Петър Иванов

Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни на следните координати:

Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdpc.bg
Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

8. Предоставяне на лични данни

Предоставянето на Ваши лични данни е нормативно установено изискване съгласно изискването на националното и европейското законодателство, приложимо към нашата дейност. Отказът да бъдат предоставени лични данни е основание за нас да откажем да предоставим или да не можем да продължим да Ви предоставяме продукт или услуга.

9. Актуалност на политиката

С цел прилагане на най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, за да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.