Категория: Инвеститори


Редовно годишно общо събрание на акционерите – 15.03.2018 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване с пълномощно Пълномощно-образец ГФО – ЧАСТ І ГФО – ЧАСТ ІІ ГФО – ЧАСТ ІІІ ГФО – ЧАСТ ІV Декларация на независимия одитор Отчет ДВИ Доклад на Одитния комитет Доклад политика за възнагражденията Декларация Г.Костадинова Декларация П.Божков Декларация Вл. Велев      Пълномощно-образец-word

Годишен финансов отчет 2017

Годишен финансов отчет Бележки към ГФО Доклад одитор Годишен доклад за дейността Приложение 11 Декларация съставител Декларация прокурист Декларация чл.100н, ал.4, т.3 ЗППЦК Декларация чл. 100н, ал.7 ЗППЦК