Категория: Инвеститори


Годишен финансов отчет 2017

Годишен доклад за дейността Одиторски доклад  ГФО Бележки към ГФО Декларации от отговорните лица Декларация по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК Приложение №11 Обяснителна записка

Уведомление за приключване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит“ АД и резултати от него

Уведомление за приключване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит“ АД и резултати от него

Уведомление за приключване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит“ АД и резултатите от него

Уведомление за приключване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Елана Агрокредит“ АД и резултатите от него