Финансов отчет за първо тримесечие за 2022 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФН
Редовно Общо събрание на акционерите – 19.05.2022 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите Образец на пълномощно (pdf) Образец на пълномощно (word) Правила за гласуване Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията Доклад на Одитния комитет Декларация за корпоративното управление Декларация по чл. 100н, ал. 4,… Прочети още