Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN BG2100005227

Част I – Регистрационен документ Част II – Документ за предлаганите ценни книжа Част III – Резюме Решение на КФН Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“ Анекс № 1 към Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“Финансов отчет за трето тримесечие за 2022 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Приложение № 4 Декларации Форми на КФН