Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2016 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване Пълномощно – образец Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет Отчет на ДВИ Доклад на Одитния комитет Мотивиран доклад Протокол ОСА
Извънредно общо събрание на акционерите – 14.01.2014 г.

Покана Протокол от заседание на СД Правила за гласуване Образец на пълномощно Доклад по чл. 114а ЗППЦК Допълнително споразумение от 30.04.2013 г. Анекс към Договор с Агромениджмънт ООД Протокол от ОСА


Общо събрание на акционерите – 22.03.2013 г.

Протокол от ОСА – 22.03.2013 г. График на провеждането на първично публично предлагане – септември – октомври 2013 г. Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане на акции Заявка