Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2016 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване Пълномощно – образец Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет Отчет на ДВИ Доклад на Одитния комитет Мотивиран доклад Протокол ОСА


Тримесечен финансов отчет 31.03.2016 г.

Тримесечен финансов отчет Бележки към ТФО Междинен доклад Допълнителна информация Вътрешна информация Декларация Бележки към ТФО Междинен доклад Допълнителна информация Вътрешна информация Декларация