Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF)

Годишен финансов отчет за 2022 г. (формат ESEF) Справка по чл. 10, т. 3 от Наредба № 2/09.11.2021 г. Комплект годишен финансов отчет за 2022 г. (pdf) Одиторски доклад за 2022 г. (pdf) Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК (pdf)
Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN BG2100005227

Част I – Регистрационен документ Част II – Документ за предлаганите ценни книжа Част III – Резюме Решение на КФН Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“ Анекс № 1 към Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“