ЕЛАНА Агрокредит приключи успешно IPO-то си

До 16 октомври 2013 г. бяха записани и платени 4 415 435 акции от увеличението на капитала, с което дружеството надвиши заложения по проспект минимум, определен за успешно първично публично предлагане. Набраният капитал възлиза на 4 415 435 лв. С него общият капитал на ЕЛАНА Агрокредит е на обща стойност 5 115 435 лв.

С вече набрания и наличния капитал ЕЛАНА Агрокредит ще реализира заложените планове за дейността си по предоставяне на финансов лизинг върху земеделска земя, като увеличи средствата със заемен капитал. Компанията е в напреднал стадий на преговори за привличане на кредитно финансиране.

Очаква се ЕЛАНА Агрокредит да започне да се търгува на БФБ-София в края на ноември 2013 г.

За последните 3 години ЕЛАНА Агрокредит е само третата компания, която решава да направи дебют на Българска фондова борса. Общо за другите две компании, направили първично публично предлагане, набраният ресурс от българския фондов пазар възлиза на 352 000 лв.