ЕЛАНА Агрокредит увеличи капитала си

На 14 март 2013 г. в Търговския регистър бе вписано увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит.

Капиталът е увеличен от 250 000 поименни безналични акции на 700 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Процедурата беше изпълнена в резултат на решение на извънредно Общо събрание на акционерите от 12 февруари 2013 г.

Увеличението на капитала е реализирано чрез парични вноски на нови акционери.