Камен Колчев пред Investor.bg: С наличния капитал имаме вече 25 сделки в пилотен регион

Интервю в investor.bg с Камен Колчев, изпълнителен директор на ЕЛАНА Агрокредит, във връзка със стартирането на първично публично предлагане на компанията.

– Г-н Колчев, какви са предимствата ви пред банковите кредити за земеделските собственици, купувачи на земя?
Земеделците имат нужда от прогнозируемост на разходите си и по-малко бюрокрация. Екипът на „ЕЛАНА Агрокредит“ познава много добре сектора и изключително динамичния пазар на земеделски земи в отделните региони на страната. Ние стъпваме на утвърденият си бизнес модел на работа и опит от създаването и управлението на бившия „ЕЛАНА фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Затова условията ни са много по-адекватно съобразени с нуждите и реалността на бизнеса на земеделските производители.

За разлика от банките ние предоставяме фиксиран лихвен процент и нашите погасителни планове веднъж подписани, не подлежат на промяна. Това дава възможност на земеделците да планират спокойно разходите си. Различаваме се също по бързината на отговора към клиентите. Опитът и специализацията в пазара на земеделска земя дава възможност на екипа за бърза оценка в рамките на 24 часа, а при по-големи сделки – до 3 дни.

Друго предимство на финансовия лизинг от „ЕЛАНА Агрокредит“ е, че плащането на фиксираната годишна вноска от погасителния план, включваща както главницата, така и дължимите лихви, се плаща веднъж годишно на 15 септември, след като стопаните са получили приходите от реколтата си и имат възможност да правят разплащания.

Не на последно място, голямо облекчение за земеделците е, че не искаме обезпечение от тях. За срока на финансовия лизинг земята остава собственост на „ЕЛАНА Агрокредит“ и тук точно опитът дава възможност за далновидна преценка за стойността на актива и неговата последваща продажба при необходимост. При банките, ако има неплащане от страна на производител, те минават през сложни процедури и накрая реализират имотите на цена, по-ниска от пазарната. В резултат на това земеделците остават и без земя, и с допълнително задължение към банката.

И накрая, докато „ЕЛАНА Агрокредит“ е собственик на земята, има капацитет за бърза продажба и при определени условия дори може да върне всички или част от платените от съответния земеделец главници. За разлика от банките, които отказват да споделят риска със земеделеца, то ние носим своя риск от оценката, която сме направили при отпускане на финансирането на земеделеца и не прехвърляме тежести към него. Но за да си направим добре сметката за нашите инвеститори, тук разчитаме на безспорната си експертиза в тази област.

– Планирате ли динамика на лихвения процент, на който финансирате, или той ще си остане 10%?
Познаваме земеделския сектор и знаем колко е важно за стопаните да имат предсказуемост и стабилност предвид спецификата на бизнеса им. Затова фиксираните условия са много важни.

На този етап стартираме с фиксиран лихвен процент от 10%. На финансовите пазари обаче нищо не може да бъде вечно, така че при промяна на пазара /независимо в каква посока/ може да има промяна и на лихвения процент. Държим обаче да подчертаем, че това ще става само за лизингови договори, респективно погасителни планове по тях, които са подписани след датата на вземането на решението за промяна. Няма да се променят вече фиксирани условия по договори.

– Откъде ще осигурявате финансиране за лизинговите си дейности?
Чрез увеличение на капитала и чрез дългови инструменти. През следващите години в зависимост от динамиката на инвестиране на набрания капитал, планираме и следващи увеличения на капитала.

– Размерът на емисията е 15 млн. лв., какъв е минимумът за успех?
Съгласно решението на Общото събрание на акционерите емисията ще бъде успешна, ако бъдат записани и платени акции за минимум 2 млн. лева. На база на предварително проведените разговори с потенциални инвеститори очакваме емисията да бъде пласирана успешно.

– Планирате годишна дивидентна доходност от капитала от 12%, но ще бъде ли разпределян дивидент?
Съгласно Устава на дружеството, минимум 90% от годишната печалба се разпределят като дивидент. Не виждаме смисъл от натрупване на големи резерви.

– Защо считате, че ще можете да се финансирате при лихва от 5%?
Такива са очакванията ни на база на нашите анализи. Пазарът, разбира се, може да ги коригира.

– Имате ли готови сделки, които ще сключите след увеличението на капитала. Имате ли готови сделки въобще?
ЕЛАНА Агрокредит получи регистрация от БНБ като кредитна институция още през декември 2012. С наличния капитал от около 700 000 лв. през юни стартирахме дейност в пилотен регион и имаме финансирани 25 сделки. В напреднал етап на преговори сме за финализирането на няколко по-големи сделки. Обективно погледнато към момента имаме заявен интерес към финансиране на покупки на земи на стойност няколко пъти по-голяма от наличния ни капитал, което ни прави оптимисти, че при успешно набиране на 15 млн. лева нов капитал, той ще бъде инвестиран до края на юни 2014 г.

– Пишете, че за лизингополучателя вноската за земята ще е колкото рентата за нея. Възможно ли е това?
Всички разчети за целия период на лизинга показват, че земеделците в рамките на срока на договора ще платят сумарно по-малка сума като лихви, отколкото рентата, която биха платили, ако земята не е лизингована.

– Какво е текущото състояние на пазара на земеделска земя и какви са очакванията ви в близък план?
В момента пазарът е изключително динамичен. Добрата реколта през тази година е съчетана с по-ниски изкупни цени на продукцията – нещо, което не беше факт в последните години и което доведе до сериозен, включително и спекулативен интерес към земеделските земи като актив. Може да се каже, че в края на 2012 г. имаше известно „балонизиране“ на пазара в някои региони, най-вече в Северна България.

Сега се наблюдава „изтрезняване“ на пазара и лека корекция на цените, което ги доведе до реалните им нива. Очакванията ни са пазарът да се успокои и да намери своята равновесна точка. Всички професионалисти в този бранш знаят, че най-добър бизнес се прави на спокоен пазар. Затова и ние много внимателно подбрахме момента за стартирането на бизнеса ни – първата година от последните няколко, в която има отрезвяване също и сред самите земеделски производители.

Същевременно се забелязва и отлив на спекулантите от този пазар. В момента основни купувачи на пазара са земеделските производители и ние очакваме това да остане така в бъдеще. Смятаме, че цената на земеделската земя плавно ще расте в рамките на около 5 – 10% годишно, като подобна тенденция очакваме и при рентите.

– Планирате съотношение на привлечен към заемен капитал от 1:1, не е ли това прекалено малък ливъридж?
Някои от потенциалните институционални инвеститори заявиха желание за увеличаване на ливъриджа до 2:1 с цел повишаване на доходността. По принцип, по-високият ливъридж означава по-висок риск. Но базовият актив – земеделската земя, показва висока стабилност и траен възходящ тренд на цените в исторически план, независимо от периодичните кризи и сътресения на пазарите. Това ни позволява да запазим изключително ниско рисковия профил на този инвестиционен продукт дори и с малко по-висок ливъридж – на този етап мислим за ливъридж до 2:1.

– Защо не избрахте форма на АДСИЦ за Агрокредит?
По две причини. Първо, АДСИЦ по закон са дружества, които изкупуват недвижими имоти или вземания. В случая на „ЕЛАНА Агрокредит“ земята е собственост на дружеството, но е обект на договор за финансов лизинг и се прехвърля на лизингополучателите в края на периода, така че не може да става дума за притежаване и управление на имотите. От друга страна, лизинговите вноски са задължения, но дружеството не ги изкупува, а те възникват със сключването на договора за лизинг. И в двата случая може да се търси тълкувание в посока АДСИЦ, но е твърде „на ръба“. Поради това, предпочетохме „праволинейното“ тълкуване на бизнеса и представянето му като финансов лизинг, какъвто е.

– Защо увеличавате капитала с цели 15 млн. лв., а не на по-малки порции по например 5 млн.лв.?
Плановете ни са темпът на лизинговане да достигне 2–3 млн. лв. месечно. Ще се съгласите, че да се набере ресурс чрез IPO, който да стигне само за 2–3 месеца, е несериозно.