ЕЛАНА Агрокредит с 3 млн.лв. кредит от Сосиете Женерал Експресбанк

На 18 декември 2014 г. ЕЛАНА Агрокредит сключи договор със Societe Generale Експресбанк за кредит от 3 млн. лв. за оборотни средства. Заемът е предназначен за основната дейност на дружеството – предоставяне на финансов лизинг върху земеделска земя заземеделци.

ЕЛАНА Агрокредит ще усвои кредита до 31 март 2015 г., като срокът на погасяването му е до 30 юни 2015 г. Възможно е удължаване на срока при положение, че заемът не се погаси със средства от планираното увеличение на капитала на дружеството през първо тримесечие.

Дължимата лихва по кредита е на стойност едномесечен SOFIBOR, увеличен с надбавка от 3.10% на година. Обезпечението е залог на вземания по договори за финансов лизинг за земеделска земя.

ЕЛАНА Агрокредит има вече сключени сделки за покупка на земи по договори за лизинг на обща стойност близо 13 млн. лв. Финансирани са покупки в 19 области в страната. Дължимите вноски по съществуващите договори за лизинг през 2014 г. са събрани.