Гаранция за нисък риск за акционерите въведе на извънредното си ОСА ЕЛАНА Агрокредит

На проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит на 14 януари 2014 г. участваха представители на близо 84% от капитала на дружеството, и взеха решения за промяна на Устава и ръководството.

Промяната в Устава на ЕЛАНА Агрокредит е свързана с въвеждане на задължение дълговото финансиране във всеки един момент да не може да надхвърля два пъти стойността на капитала, вписан в търговския регистър, за да се гарантира ниско рисковия профил на модела на компанията. Така инвеститорите ще бъдат сигурни, че нивото на ливъридж няма да се промени и няма да застраши интересите им. Промяната в ръководството е свързана с промени в Съвета на директорите на компанията и избор на Одитен комитет.

От Съвета на директорите бе гласувано да излязат Камен Колчев и Ваня Василева, като на тяхно място са приети Владислав Русев и Гергана Костадинова.

Както през изминалата 2013 г. г-н Колчев обясни, той се оттегля от ръководната си длъжност в ЕЛАНА Агрокредит, за да не създава пречки пред инвестициите на институционалните инвеститори поради свързаност с компании от ЕЛАНА Финансов Холдинг. Но той продължава да участва активно в разработване на инвестиционния продукт ЕЛАНА Агрокредит.

Г-н Владислав Русев е заместник-изпълнителен директор на ПОД Алианц България, като на последвалото заседание на новия Съвет на директорите той бе избран за Председател.

Г-жа Гергана Костадинова е дългогодишен финансов експерт, начело на финансовото управление в ЕЛАНА Финансов Холдинг от 2008 г. насам. На събранието на новия Съвет на директорите тя бе избрана за изпълнителен директор на ЕЛАНА Агрокредит.

На извънредното Общо събрание беше решено функциите на Одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите, като определи г-н Петър Божков да бъде негов председател.

Общото събрание също така реши единодушно да даде мандат на ръководството да сключи предложения модел на допълнително споразумение към договора с Агромениджмънт ООД от 22 март 2013 г. за предоставяне на услуги при реализиране на финансовия лизинг върху земеделска земя. Ролята на мениджърското дружество Агромениджмънт ООД е да поддържа мрежата от агенти в страната, да поддържа информацията за земеделската земя, координация на покупки и сделки, и др. дейности за успешната реализация на бизнес модела на ЕЛАНА Агрокредит. С одобреното Допълнително споразумение възнаграждението на Агромениджмънт ООД се обвързва с постигнатата печалба от дейността на ЕЛАНА Агрокредит и съответната реализирана доходност за неговите акционери.