Общото събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит се проведе на 30 юни 2014

На 30 юни 2014 г. се проведе Годишното Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит, на което всички решения по заложения дневен ред бяха приети с единодушие.

На събранието бяха представени 86.38% от капитала на дружеството, което представлява 4 418 760 броя акции с право на глас.