Проспектът за публичното предлагане на акции на ЕЛАНА Агрокредит е одобрен

На 18 септември 2014 г. Комисията за финансов надзор одобри на свое заседание проспекта за провеждане на публично предлагане на нови 15 346 305 бр. акции на ЕЛАНА Агрокредит.

Предлагането ще се осъществи в началото на 2015 г.

Компанията планира да увеличи капитала си от 5 115 435 лв. на 20 461 740 лв. Новите акции са с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1.05 лв.

При осъществяване на предлагането ще бъдат издадени права, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението пропорционално на участието им в капитала на дружеството.

Публичното предлагане ще бъде успешно при записани минимум 5 млн. акции.

Решението за увеличението на капитала бе взето от Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит на 20 юни 2014 г.