Ръководството на ЕЛАНА Агрокредит взе решение за ново увеличение на капитала чрез публично предлагане

На 20 юни 2014 г. Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит взе решение за увеличение на капитала на компанията чрез провеждане на публично предлагане. Капиталът ще бъде увеличен от 5 115 435 лв. на 20 461 740 лв. чрез издаване на нови обикновени акции – до 15 346 305 бр. при номинал 1 лв. и емисионна стойност 1.05 лв.
При увеличението на капитала ще бъдат издадени права, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението пропорционално на участието им в капитала на дружеството.
Публичното предлагане ще бъде успешно при записани минимум 5 млн. акции.
Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит избра ЕЛАНА Трейдинг за инвестиционния посредник, който ще обслужва увеличението на капитала.
Предлагането ще се осъществи, след одобрение на проспект от Комисията за финансов надзор.