До 18 май се удължава срокът за записване и заплащане на акции от предлагането на ЕЛАНА Агрокредит

СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на акции на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД

„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД („Емитент“ или „Дружеството”), ЕИК 175308436, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) и потвърдения от Комисията за финансов надзор („КФН”) с решение Решение № 797-Е от 18.09.2014г. проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Емитента („Проспекта“), и Допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, потвърдено от КФН с Решение №75-Е от 05.02.2015г. („Допълнението“), уведомява, че на свое заседание от 27.04.2015 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за еднократно удължаване с 10 работни дни на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

Съгласно т. 5.1.2. от Документа за предлаганите ценни книжа (част II от Проспекта) крайният срок на вторият етап на подписката (и на подписката като цяло) е изтичането на 25 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата, т.е. 18.05.2015 г.

Всички документи по увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит