Ръководството на ЕЛАНА Агрокредит предлага годишен дивидент в размер на 6.23% на акция

ЕЛАНА Агрокредит свиква годишно Общо събрание на акционерите на 23 февруари 2015 г. от 10 ч., като по предложения от ръководството дневен ред 90% от печалбата за 2014 г. и предишна неразпределена ще се предоставят като дивидент на акционерите. Брутният дивидент на акция ще бъде 0.0623 лева.

Компанията е реализирала печалба за 2014 г. от 339 706,61 лв. Сумата, която ще бъде разпределена за дивиденти е 318 918,01 лв.

ЕЛАНА Агрокредит има общо 134 акционери към 31.12.2014 г., като 22 от тях са институционални инвеститори.

Всички документи за Общото събрание са публикувани в меню Инвеститори / Общи събрания . Право на глас на 23 февруари 2015 г. ще имат акционерите, които са закупили акции 14 дни преди датата на събранието, а право да получат дивидент ще имат акционерите, които притежават акции 14 дни след датата на гласуването му от Общото събрание.

Две успешни години

От началото на лизинговата си дейност в края на май 2013 г. до 31 декември 2014 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирала 12.9 млн. лв. в покупка на земеделска земя по договори за лизинг със земеделски производители. Компанията е финансирала сделки за близо 18 000 декара земя в 20 области в страната.

Лизинговите вноски по договорите са събрани на 100%, което доказва още веднъж стабилния бизнес модел на дружеството, при който обезпечение е закупената земеделска земя. При неплащане от страна на лизингополучател, закупената земя се продава и дружеството се удовлетворява от продажната цена на имотите. Решаващите фактори за успешното функциониране на бизнес модела са компетентният избор на земеделската земя и правилната оценка на състоянието на всеки отделен лизингополучател.

Привлечено финансиране за 2 години

ЕЛАНА Агрокредит започна да се търгува на Българска фондова борса на 22 ноември 2013 г. В проведеното първично публично предлагане компанията набра 4.4 млн. лв., като това продължава да е една от най-големите подобни емисии за последните 5 години. По тази причина Българска фондова борса отличи ЕЛАНА Агрокредит с годишна награда за принос към капиталовия пазар през 2013 г.

През 2014 г. дружеството финансира дейността си чрез заеми, като сключи договор за заем до 5 млн. евро с Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на покупки на земеделски земи по вече сключени договори за финансов лизинг с производители. В края на годината компанията получи заем от 3 млн. лв. от Societe Generale Експресбанк със същата цел.

Планове за 2015 г.

През есента на 2014 г. беше одобрен от Комисията за финансов надзор проспект за увеличение на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, което се планира през първо тримесечие на 2015 г. Дружеството ще увеличи капитала си с издаване на нови 15 346 305 акции. Новата емисия ще се счита за успешна при записване на минимум 5 млн. акции.