Над 50% ръст на инвестираните средства от ЕЛАНА Агрокредит за 2015 г.

През 2015 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирала 14 534 843.58 лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя и още 2 232 740 лв. са отпуснати като кредити на лизингополучателите, което бележи ръст на инвестициите от 50% в сравнение с 2014 г.

През 2015 г. дружеството е удвоило броя на клиентите си и общата площ на финансираните имоти.

През миналата година компанията започна да предлага финансиране за закупуване на постоянно затревени площи от животновъди и също оборотни кредити за лизингополучателите си.

Събираемост на вноските

В края на 2015 г. ЕЛАНА Агрокредит отчита 99.75% ефективна събираемост на лизинговите вноски с падеж тази година. Събрани са вноски на стойност 2 910 924.50 лв. Земите на единствения неизплатил вноската си клиент успешно са реализирани с печалба за дружеството, с което реално са събрани над 100% от сумите по лизингови вноски с падеж през 2015 г.

Общ резултат

От началото на дейността на ЕЛАНА Агрокредит през 2012 г. до края на 2015 г. са инвестирани общо 27 333 146 лв., като е финансирана покупката на 38 413 декара земи.