Облигациите на ЕЛАНА Агрокредит ще се търгуват на БФБ от 2 ноември

Българска фондова борса (БФБ – София) обяви, че облигационната емисия на ЕЛАНА Агрокредит се въвежда за търговия от 2 ноември 2017 г. Тя ще бъде с борсов код 0EA2 (първият символ да се чете като цифра).

Облигационната емисия на дружеството беше издадена на 15 юли 2017 г. с емисионна стойност 5, 26 млн. евро. Срокът на заема е 5 години и три месеца, като лихвата е фиксирана – 3,20% на годишна база. Периодът на лихвените плащания е шестмесечен с изключение на първото купонно плащане дължимо след изтичане на 3 месеца от датата на сключване на емисията.

Комисията за финансов надзор разреши допускане до търговия на БФБ за облигационната емисия на 20 октомври 2017 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации
Информация за емисията от инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг