Стартира увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

На 26 февруари 2018 г. бе публикувано съобщение за начало на публичното предлагане на нови акции на ЕЛАНА Агрокредит в рамките на ново увеличение на капитала с издаване на до 18 902 402 нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас всяка. Номиналната стойност на предлаганите за записване акции е 1 лв., а емисионната стойност е 1.10 лв.

Минимумът за успех на предлагането се счита записването на 10 млн. акции. Минимум за записване на акции е 1 акция.

Решението за увеличението на капитала чрез публично предлагане бе взето от Съвета на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД на 16 ноември 2017 г. Проспектът за публичното предлагане бе одобрен с Решение на Комисията за финансов надзор (КФН) № 1626–E от 22 декември 2017 г.

График на увеличението на капитала

От 7 до 20 март ще протече търговията с правата за записване на акции в увеличението на Българска фондова борса. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право, като 1 право дава възможност за записване на 1 нова акция с емисионна стойност от 1.10 лева. Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 1 акция или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него.

Съгласно графикът, до 22 март ще се записват акции в увеличението, придобити от правата в свободната търговия. На 29 март е планиран аукцион за неупражнените права. Срокът за заплащане на всички записани акции е 17 април.

Очаква се търговията на БФБ след регистрацията на увеличението да стартира на 25 май.

Всички документи и предварителен график