Редовно годишно Общо събрание на акционерите – 28.05.2020 г.

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Образец на пълномощно pdf Образец на пълномощно word Правила за гласуване Доклад на Одитен комитет Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията… Прочети още


Годишен финансов отчет 2019

ГФО Бележки към ГФО Одиторски доклад Годишен доклад за дейността Декларации от отговорните лица Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК Декларация чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК Приложение № 11 Политика по възнаграждения