Извънредно общо събрание на акционерите – 14.01.2014 г.

Покана Протокол от заседание на СД Правила за гласуване Образец на пълномощно Доклад по чл. 114а ЗППЦК Допълнително споразумение от 30.04.2013 г. Анекс към Договор с Агромениджмънт ООД Протокол от ОСА